Shipping & Returns

Dodacie podmienky
Tovar sa dodáva nasledujúcimi spôsobmi:
 osobný odber
 zasielanie prepravnou službou
 zasielanie kuriérom (v Bratislave a blízke okolie do 10 km doprava zadarmo pri objednávke nad 60€)
 zasielanie poštou

Osobný odber:

Tovar môže byť vydaný:
٠ kupujúcemu – spotrebiteľovi len po predložení platného dokladu totožnosti.
٠ kupujúcemu - podnikateľovi len po predložení (1) aktuálneho výpisu z obchodného alebo
iného registra, v ktorom je registrovaný, (2) dokladu totožnosti osoby oprávnenej konať
v mene podnikateľa alebo za podnikateľa a (3) plnomocenstvom, v prípade zastúpenia pri
prevzatí tovaru. .
Tovar zakúpený kupujúcim – právnickou osobou, ktorá je v okamžiku kúpy platcom DPH, je
tovar fakturovaný s 0% DPH sadzbou a bude vydaný výhradne štatutárnemu orgánu danej
právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou.
Zasielanie prepravnou službou - SR:
Tovar je možné doručiť kupujúcemu - spotrebiteľovi na adresu doručenia uvedenú
v objednávke tovaru. Tovar objednaný kupujúcim – podnikateľom je možné doručiť výhradne
na adresu sídla zapísanom v obchodnom resp. inom registri SR, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú inak.
Kupujúci je povinný pri doručovaní zásielky vykonať kontrolu tovaru (množstvo, typ tovaru,
neporušenosť, mechanické poškodenie zásielky atď.) podľa priloženého dodacieho listu.
Kupujúci je oprávnený z uvedených dôvodov odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v
zhode s kúpnou zmluvou a/alebo dodacím listom. V prípade poškodenia alebo neúplnej
zásielky je nevyhnutné s prepravnou spoločnosťou spísať protokol o poškodení zásielky.
Neúplnosť alebo poškodenie zásielky je nutné okamžite oznámiť predávajúcemu e-mailom na
adresu info@freshnetsolutions.com , s priložením protokolu o poškodení zásielky, alebo
škodový protokol zaslať poštou predávajúcemu.
Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na prepravu reklamovaného tovaru hradí
kupujúci.